Xinbing Wang

Luoyi Fu

Jiaqi Liu

Xudong Wu

Biao Wang

Yuting Jia


Xinbing Wang

Professor

Distinguished Professor, Associate Dean

Ph.D. Supervisor in both EE & CS Department

School of Electronic, Information & Electrical Engineering

Shanghai Jiao Tong University


Editor for IEEE/ACM Transactions on Networking

Editor for IEEE Transactions on Mobile Computing

Editor for ACM Transactions on Sensor Networks

Editor for IEEE Transactions on Network Science and Engineering

Visit Homepage

Luoyi Fu

Assistant Professor

Department of Computer Science and Engineering

Shanghai Jiao Tong University


TPC Member of ACM MobiHoc 2018, IEEE/ACM IWQoS'18, IEEE ICC'18, WiOpt'18, IEEE INFOCOM 2018, ICCCN 2018

Visit Homepage

Jiaqi Liu

PhD Student

Department of Computer Science and Engineering

Shanghai Jiao Tong University

Xudong Wu

PhD Student

Department of Computer Science and Engineering

Shanghai Jiao Tong University

Biao Wang

PhD Student

Department of Computer Science and Engineering

Shanghai Jiao Tong University

Yuting Jia

PhD Student

Department of Computer Science and Engineering

Shanghai Jiao Tong University